הסכם שותפות

מה זה הסכם שותפות?

בהתאם לפקודת השותפויות, שותפות היא ישות משפטית עצמאית מעט שונה מחברה פרטית: יום הרישום הוא יום חתימת ההסכם בין השותפים, הקשרים בין השותפים הינם קשרים לא פורמאליים, אולם גם בשותפות מחלקים רווחים.

מתי עושים הסכם שותפות?

הסכם שותפות וגם הסכם מיסידים נעשה כאשר ישנם שני אנשים אשר מעוניינים להתקשר בניהם לצורך הקמת גוף עסקי, לשם הפקת רווחים. במצב זה עומדת בפניהם האפשרות לעגן את ההסכמות בניהם לגבי התקשרותם העתידית בהסכם כתוב. תקנון/הסכם השותפות מסדיר את היחסים בין השותפות לבין השותפים, ובין השותפים עצמם.
שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק חייבת ברישום על פי פקודת השותפויות תוך חודש ימים, על הרישום לכלול פרטים ספציפיים ומוגדרים על פי חוק, על הרישום להיות מאושר על ידי עורך דין חברות או רואה חשבון. אם נרשמה חברה בשם שדומה לשמה של שותפות רשומה עד כדי להטעות, זכאית השותפות לפנות לבית-המשפט ולבקש מהחברה להימנע מלהשתמש בשמה.

בשותפות כללית

המינימום הינו שני שותפים וזאת משום שאדם אינו יכול לעשות שותפות עם עצמו ומספר השותפים הכללים בשותפות לא יעלה על עשרים. אולם קיימים חריגים שבהם המחוקק הסיר את תקרת השותפים ויכולים להיות שותפים ללא הגבלה, למשל שותפויות של עורכי דין ושל רואי חשבון. הסיבה נובעת מכך שברוב משרדי עורכי הדין יש מיזוגים, מיזוגים הינם טובים ומועילים למשק ולכן המחוקק מוכן לשקול הגדלה של מספר השותפים גם בשותפויות אחרות וזהו היתר כללי.

בשותפות כללית השותפים חבים ביחד ולחוד. הנושה יכול לתבוע את אחד השותפים, אותו שותף יכול לבקש ייפוי כח מיתר השותפים ואין קו מפריד בין חובות החברה לבעלים (השותפים), לכן יהיה עליהם לשלם את החוב. חובות וזכויות השותף ברווחי העסק נובעים על פי חלקו בשותפות.

בשותפות מוגבלת

השותפים יכולים להיות מוגבלים מבחינת החשיפה לחובות השותפות – לא ניתן לתבוע אותם ישירות, אבל חובה שאחד השותפים יהיה כללי, כזה שניתן יהיה לתבוע ישירות. שותף מוגבל אינו יכול לקחת בניהול החברה, אם יתברר כי אכן לקח חלק בניהול החברה ייחשב לשותף כללי. בשותפות מוגבלת אין הגבלה על מס' שותפים, היות וכולם מוגבלים, הם אינם בסיכון ואינם מנהלים את החברה.

אגודה שיתופית

מאפיינת מושבים וקיבוצים וקורפורטיביים, לפי פקודת האגודות השיתופיות. תאגיד שהוא תערובת של שותפות וחברה.

יתרונות בשותפות:

  • מיסוי, שותפות פטורה ממס. השותפים עצמם מחויבים במס הכנסה פרוגרסיבי רגיל, מס בריאות וביטוח לאומי.
  • אי חובת גילוי על השותפות והסכם השותפות אינו חשוף לעיני כול. ברגע הרישום, מלבד מס' פרטים בסייסים המנויים בפקודה, אין צורך למסור את הסכם השיתוף.

למידע נוסף פנו עוד היום לעורך דין עמוס אלגלי!

דילוג לתוכן